"Loading..."
  • Doi Chiang Dao Biosphere

  • Doi Chiang Dao Biosphere

  • Doi Chiang Dao Biosphere

  • Doi Chiang Dao Biosphere

  • Doi Chiang Dao Biosphere

  • Doi Chiang Dao Biosphere

  • Doi Chiang Dao Biosphere

  • Doi Chiang Dao Biosphere

มีส่วนร่วมได้อย่างไร

พื้นที่สงวนชีวมณฑลดอยเชียงดาว ไม่เพียงแต่มีความสำคัญในเชิงทรัพยากรธรรมชาติเท่านั้น หากแต่คำว่า มนุษย์และชีวมณฑล (Man and Biosphere) ให้คุณค่าของธรรมชาติและมนุษย์สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ ทั้งนี้ ชุมชนโดยรอบดอย หลวงเชียงดาว ก็มีความหลากหลายทั้งขาติพันธุ์และวิถีชีวิต มีรายได้หลักมาจากการเกษตรและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มีความเข้มแข็งในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จากลักษณะเฉพาะดังกล่าว ทำให้มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากต้องการเดินทางมาศึกษาธรรมชาติในพื้นที่ ดอยหลวงเชียงดาว ซึ่งเป็นพื้นที่แกนกลาง (Core Area) ของพื้นที่สงวนชีวมณฑลดอยเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีความเปราะบางเป็นอย่างยิ่ง หากขาดความรู้ความเข้าใจ ก็อาจทำให้ทรัพยากรธรรมชาติที่มี คุณค่าระดับสากล รวมถึงวิถีชีวิตดั้งเดิมถูกทำลายได้โดยง่าย จึงมีความเหมาะสมที่จะสร้างนวัตกรรมเพื่อกระตุ้นให้เกิด การท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) ตามแนวทางการพัฒนายั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (United Nations) ที่ มุ่งเน้นใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ที่ผ่านมากว่า 10 ปีทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ขับเคลื่อนงานสังคมและสิ่งแวดล้อม อย่างใกล้ชิดกับภาคีเรารักดอยหลวงเชียงดาว ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรของภาคประชาชนประกอบไปด้วย เครือข่ายนักวิชาการ นักกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม กลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ โดยขับเคลื่อนงานด้านการดูแลรักษาสิ่ง แวดล้อมและชุมชน ร่วมกับหน่วยงานองค์กรท้องถิ่นทุกภาคส่วน อุทยานแห่งชาติต่างๆ รวมถึงสถานีวิจัยสัตว์ป่า สถานีป้องกันไฟป่า หน่วยจัดการป่าต้นน้ำ ภาคท้องถิ่น และชุมชนใน อ.เชียงดาว

หากคุณต้องการเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันทรงคุณค่าระดับโลกของพื้นที่สงวนชีวมณฑลดอยเชียงดาวแห่งนี้ นอกจากการเข้าศึกษาธรรมชาติในเส้นทางศึกษาธรรมชาติดอยหลวงเชียงดาวแล้วยังสามารถเข้าร่วมกิจกรรมทางสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่มีตลอดปี หรือสมทบทุนให้กับกองทุนพื้นที่สงวนชีวมณฑลดอยเชียงดาว ที่ก่อตั้งโดยภาคีเรารักดอยหลวงเชียงดาว เพื่อนำทุนมาสนับสนุนการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ทั้งกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว และเครือข่ายชุมชนทั้ง 7 ตำบลของอำเภอเชียงดาว

การระดมทุนที่ผ่านมา อาทิ
- การแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟป่า
- การสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่
- การสมทบกองทุนเพื่อดูแลป่าของชุมชนต้นน้ำ

กิจกรรมทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ที่สามารถเข้าร่วมได้ อาทิ
- ทำแนวกันไฟป่ากับเจ้าหน้าที่และชุมชน
- ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว
- ศึกษาเรียนรู้วิถีเกษตรอินทรีย์
- ท่องเที่ยววิถีชนเผ่าพื้นเมือง
- ห้องเรียนธรรมชาติ
- เดินศึกษาธรรมชาติโดยรอบดอยหลวงเชียงดาว
- เรียนรู้ป่าชุมชน
- บริการออกแบบกิจกรรม CSR ให้องค์กร

โดยสามารถติดต่อทางภาคีเรารักดอยหลวงเชียงดาว ได้จากเฟสบุคเพจนี้
เรารักดอยหลวงเชียงดาว - We love Doi Luang Chiang Dao

www.doichiangdaobiosphere.com uses the cookies to give you a better user experience. Read the Privacy Policy