"Loading..."
  • Doi Chiang Dao Biosphere

  • Doi Chiang Dao Biosphere

  • Doi Chiang Dao Biosphere

  • Doi Chiang Dao Biosphere

  • Doi Chiang Dao Biosphere

  • Doi Chiang Dao Biosphere

  • Doi Chiang Dao Biosphere

  • Doi Chiang Dao Biosphere

map

เส้นทางศึกษาธรรมชาติดอยหลวงเชียงดาว ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว

ผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

1. กำหนดพื้นที่สำหรับกิจกรรมศึกษาธรรมชาติได้ในบริเวณหรือเส้นทางที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดไว้เท่านั้น เฉพาะบริเวณเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติดอยหลวงเชียงดาว จากหน่วยพิทักษ์ป่าขุนห้วยแม่กอก (เด่นหญ้าขัด) จุดพักแรมอ่างสลุง และยอดดอยหลวงเชียงดาว เท่านั้น ไม่อนุญาตให้เดินออกนอกเส้นทางและ เข้าไปในพื้นที่หวงห้ามอื่น

2. กำหนดพื้นที่รองรับการพักแรมด้วยเต็นท์บริเวณจุดพักแรมอ่างสลุงเท่านั้น จำนวนไม่เกิน 100 คนต่อวัน

3. นักศึกษาธรรมชาติต้องออกเดินทางจากที่ทำการเขตฯ ไปยังหน่วยพิทักษ์ป่าขุนห้วยแม่กอก (เด่นหญ้าขัด) ก่อนเวลา 9.00 น. และลงจากจุดพักแรมอ่างสลุงก่อนเวลา 9.00 น.

4. นักศึกษาธรรมชาติต้องขับถ่าย โดยใช้ชุดขับถ่ายฉุกเฉินและขับถ่ายในบริเวณที่ทางเขตฯ จัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น โดยทิ้งถุงขับถ่ายหนักไว้ในบริเวณหลุมที่ทาง เขตฯ เตรียมไว้ให้ และนำถุงขับถ่ายเบา (ถุงปัสสาวะ) ลงมาเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจเช็คขยะ ณ ที่ทำการเขตฯ

5. ห้ามก่อไฟ รวมถึงงดประกอบอาหารทุกประเภทที่มีควันและกลิ่นรบกวนนักศึกษาธรรมชาติกลุ่มอื่น ยกเว้น การอุ่นอาหารและการประกอบอาหารที่ไม่มีกลิ่นฉุน เช่น หุงข้าว ทอดไข่ ต้มไข่ ชงชา กาแฟ และต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เป็นต้น

6. ห้ามส่งเสียงดัง ห้ามเล่นการพนัน และห้ามนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภท เข้ามาดื่มในบริเวณเขตฯ เพื่อเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อย และป้องกันมิให้เกิดการส่งเสียงดัง สร้างความเดือดร้อน และรบกวนสัตว์ป่า ตลอดจนสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

7. ห้ามนำพลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียว เช่น กล่องโฟม เข้าไปในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

8. ห้ามนำทิชชู่เปียกเข้าไปในพื้นที่เขตฯ

9. ห้ามนำสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในเขตฯ

10. ห้ามนำอาวุธ เครื่องกระสุน วัตถุระเบิด เครื่องมือล่าสัตว์ สารเคมี วัตถุ หรือสิ่งอื่นใดที่เป็นอันตรายต่อคน พืช สัตว์ หรือส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ เข้าไปในเขตฯ

11. ห้ามกระทำการอันเป็นการรบกวนแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า รวมถึงการให้อาหารสัตว์ป่าทุกชนิด

12. ห้ามตัดต้นไม้ ห้ามเผาป่า และห้ามล่าสัตว์ป่า

13. ห้ามเก็บสิ่งของธรรมชาติออกจากพื้นที่เขตฯ

14. ห้ามทิ้งขยะ เศษอาหาร สิ่งปฏิกูล มูลฝอย หรือสิ่งต่างๆ บริเวณยอดดอย จุดพักแรมอ่างสลุง และระหว่างเส้นทางศึกษาธรรมชาติ นักศึกษาธรรมชาติทุกคนต้องนำขยะลงมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจเช็ค ณ ที่ทำการเขตฯ

15. ไม่อนุญาตให้นำการใช้อากาศยานไร้คนขับ (DRONE) มาใช้ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว เว้นแต่ได้ทำหนังสืออนุญาตจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

16. หากผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พ.ศ. 2564 ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕62 ให้หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ามอบหมาย มีอำนาจสั่งให้บุคคลนั้นออกไปจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าได้

www.doichiangdaobiosphere.com uses the cookies to give you a better user experience. Read the Privacy Policy